Policy för behandling av personuppgifter

Nyföretagarcenter Syd AB, nedan Nyföretagarcenter Syd, ska behandla personuppgifter enligt följande riktlinjer som gäller från och med den 25 maj 2018.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning

och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta

tillvara dina rättigheter.

Bakgrund och ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig, det företag eller den organisation som du företräder/arbetar inom. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Uppgifterna används för att informera om, marknadsföra och arrangera olika typer av event och aktiviteter som anordnas inom ramen för Nyföretagarcenter Syd. 

 

Nyföretagarcenter Syd behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal om medlemskap mellan medlemsföretaget och Nyföretagarcenter Syd. Den rättsliga grunden för behandlingen är således att fullgöra ett avtal samt ett berättigat intresse för Nyföretagarcenter Syd att behandla dina uppgifter i anledning av avtalsrelationen med medlemsföretaget. Nyföretagarcenter Syd behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Nyföretagarcenter Syd behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras, t.ex.

kontaktuppgifter i form av namn, e-mailadress, telefonnummer och eventuella övriga uppgifter som självmant lämnas. 

 

Vi kan också komma att använda uppgifter om dig för att med användning av dina uppgifter informera om lanseringar, kampanjer, specialerbjudanden och annan information om aktiviteter

eller tjänster, som vi erbjuder själva eller som våra medlemmar erbjuder och som vi tror kan vara av intresse. Vi kan således komma att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, förutsatt att vi inte fått instruktioner att inte göra det. I den mån medlemsföretaget som du har

anknytning till inte har en aktiv relation med oss kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse att kunna ge våra medlemmar information om våra och andra medlemmars aktiviteter, produkter eller tjänster.

 

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under kontaktuppgifter nedan eller direkt i våra elektroniska utskick.  

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i

annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller har ett berättigat intresse. Vi behandlar kontaktuppgifter till personer i olika roller i våra medlemsföretag samt externa samarbetspartners. Exempel på uppgifter vi behandlar är:

· Namn

· Adress

· E-postadress

· Telefonnummer

· Uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

 

Förutom genom medlemsföretag eller extern samarbetspartner får vi eventuellt också tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 

· Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

· Uppgifter som vi får från offentliga register

· Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier

· Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

· Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

· Uppgifter som vi får när du kontaktar oss 

Cookies

Nyföretagarcenter Syd samlar in uppgifter med hjälp av cookies. Såsom framgår av vår sekretesspolicy använder vi cookies. Du kan styra användningen av cookies via dina webbläsarinställningar och andra verktyg.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har

fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Lagringstider för personuppgifter

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämplig lag eller avtal.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi verkar för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast

personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina

uppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Alla personuppgifter Nyföretagarcenter Syd behandlar, behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagar om personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna lagras i driftsmiljöer som

använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

 

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig när och på sätt som föreskrivs enligt lag. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.  

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Nyföretagarcenter

Syd behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Nyföretagarcenter Syd behandlar och som avser dig.

 

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om Nyföretagarcenter

Syd skulle behandla uppgifterna felaktigt och/eller om rättslig grund skulle saknas.

 

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Nyföretagarcenter Syds behandling av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Nyföretagarcenter Syd behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering. 

Ändring av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna  personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Nyföretagarcenter Syds behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

Kontakt

Nyföretagarcenter Syd är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Har du frågor om policyn eller vår

personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss enligt nedan.

 

Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd,

World Trade Center Malmö
Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö

Telefon: 010-650 00 99

E-post: info@nyforetagarcentersyd.se